Handel międzynarodowy, czyli tranzyt ładunków pomiędzy państwami, to jedna z podstawowych gałęzi współczesnego transportu i spedycji. O ile przedsiębiorcy prowadzą wymianę towarów wewnątrz krajów wspólnoty UE, nie potrzebują zawracać sobie głowy wymaganiami Urzędów Celnych. Sytuacja zmienia się, jeśli chodzi o eksport lub import dóbr, które przekraczają polską granicę celną. W takich wypadkach duże znaczenie ma prawidłowo prowadzona statystyka celna – to wymóg prawny, którego niedopełnienie skutkuje nałożeniem na firmę wysokich kar. Warto więc przyjrzeć się temu, czym jest wspomniana statystyka oraz jaką pomoc w jej prowadzeniu zapewniają agencje celne. 

Czym jest statystyka celna

Podstawę prawną, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia zestawienia, jakim jest statystyka celna, stanowi szereg rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów. Dotyczą one przede wszystkim stosowania w praktyce systemu INTRASTAT (w handlu wewnątrz krajów wspólnoty UE). W innych wypadkach zastosowanie mają właściwe prawa krajowe i handlowe umowy międzynarodowe. Dla Polski wiążąca jest ustawa Prawo celne z dnia 19 marca 2004 roku. 

Statystyka celna wymaga, aby dokumenty uzupełniać szeregiem różnych danych, obejmujących określane w przepisach okresy sprawozdawcze. Przedsiębiorca trudniący się importem oraz eksportem towarów, musi w szczególności wykazać:

  • dane odbiorcy i nadawcy ładunku lub przedstawiciela, który w imieniu firmy kontaktuje się z organami celno-podatkowymi
  • łączną wartość fakturową oraz statystyczną towaru w PLN
  • łączną liczbę pozycji towarowych
  • opis towaru, który przekracza granicę celną
  • kod kraju przeznaczenia bądź kod kraju wysyłki
  • kod warunków i rodzaju dostawy oraz masę przewożonego towaru

Pomoc w prowadzeniu statystyki celnej

Wszystkie wspomniane przepisy łączy jedno wymaganie: statystyka celna musi być prowadzona rzetelnie i dokładnie, oddawać faktyczny stan importowanych oraz eksportowanych ładunków oraz ich rzeczywistą wartość. Jak widać, wiąże się to z dopełnieniem szeregu różnych formalności. Na szczęście pomocą służą wyspecjalizowane agencje celne. Przedsiębiorca może im zlecić prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem towarami. Takie rozwiązanie sprawia, że statystyka celna przestaje być problemem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *